Daficard.cz - Plastové karty, Magnetické plastové karty, Čipové plastové karty, Plastové vizitky, Klíčenky

Menu
Administrace
Index: Vše
štoček

Tisková forma pro tisk, jejíž netisknoucí místa byla snížena leptáním nebo rytím.

stopa 1 – IATA

Záznamová oblast na kartě s magnetickou páskou pro první stopu s hustotou záznamu 210 bpi 7 bitu pro znak a možnosti záznamu 79 alfanumerických znaků (písmena A-Z, speciální znaky ! # “ $ % & ( ) * + , - . / : ; _ @ [ \ ] a číslice 0-9, start znak b, kontrolní součet fx. Metoda záznamu FM.

stopa 2 – ABA

Záznamová oblast na kartě s magnetickou páskou pro druhou stopu s hustotou záznamu 75 bpi 5 bitu na znak s možnosti záznamu 40 numerických znaků, z toho číslice 0-9, speciální znaky : ; start znak b, kontrolní součet fx. Metoda záznamu FM.

stopa 3 – MINTS (THRIFT)

Záznamová oblast na kartě s magnetickou páskou pro třetí stopu s hustotou záznamu 210 bpi 5 bitu na znak s možnosti záznamu 107 numerických znaků, z toho číslice 0-9, speciální znaky : ; start znak b, kontrolní součet fx. Metoda záznamu FM.

středová linie

Myšlená vodorovná přímka spojující vrcholy malých liter bez horních dotahů.

světlo chromatické

Světlo nesoucí barevnou informaci.

světlo viditelné

Elektromagnetické vlnění s frekvenci mezi 380 až 720 nanometry.

světlocitlivá vrstva

Látka, která reaguje na světelné záření a při použití fotochemických reakcí mění svoje vlastnosti. Hlavním kriteriem je rozpustnost. Světlocitlivé vrstvy jsou pozitivní, negativní a bifunkční.

technická kvalita obrazu

Parametry vyjadřující přenos informace z originální předlohy ke konečnému tisku.

textura

Dokončovací technika vizuálně měnící povrch objektu při zachování jeho geometrie.

thermogravura

Povrchová úprava tisku, kdy pomoci speciálního pudru a tepla vznikne reliéfní povrch tisku.

TIFF (tag image format file)

Rastrově orientovaný datový formát pro grafiku pořizovanou na skenerech. Obraz je rozložen na síť bodů a každému z nich je při snímaní z předlohy přiřazena hodnota úrovně šedé. Jedná se o nejstarší a nejzavedenější nekomprimovaný, bezestrátový bitmapový formát schopný nést nejširší spektrum barevných informaci a odstínů šedi.

tiráž

Věcně uspořádané povinné údaje nakladatele, vydavatele a tiskárny, tykající se důležitých dat, obvykle předepsaných příslušnými právními normami.

tisk

Výrobní fáze, při níž se tisková barva přenáší z tiskové formy na potiskovaný materiál.

tisk na spadávání

Plocha, podtisk nebo ilustrace, která některou stranou přesahuje rozměr oříznuté tiskoviny. Tiskne se na větší rozměr a po tisku se ořezává v případě plastových karet vysekává na konečný rozměr.

tisková barva

K tisku používaná barevná hmota skládající se z pigmentu nebo rozpustného barviva, pojiva, rozpouštědel a speciálních přísad.

tisková forma

Soustava tisknoucích a netisknoucích prvků, jejíž přímý nebo nepřímý otisk vytvoří na potiskovaném materiálu přesný obraz písmových znaků, kresebných prvků apod.

tiskový rastr

Systém, podle něhož jsou barevné body základních barev uspořádány vedle sebe na papíře. Oklamou lidské oko a vytvářejí tak odpovídající smíchanou barvu.

tonový rozsah (density range)

Počet rozlišitelných tónových hodnot.

transparence

Schopnost prostředí propouštět světlo vyjádřeno poměrem světelného toku z prostředí vycházejícího ke světelnému toku prostředí dopadajícího.

trapping

Přijímavost barvové vrstvy. Závisí na lepivosti barvy, která je u každé barvy jiná.

TT (true type)

Formát vektorového písma používající kvadratické B-splajny, které jsou podmnožinou Bézierových křivek. Z uživatelského hlediska jsou hůře editovatelné než Type 1.

Type 1

Formát vektorového písma definovány pomoci kubické Bézierovy křivky.

UV záření

Záření světla, které začíná na krátkovlném konci viditelného světla u 400 nm a dosahuje na 100 nm tj. na hranice rentgenového záření.

uživatelská kvalita

Uživatelská kvalita je daná mechanickými vlastnostmi (odolnost vůči vnějšímu namáhání jako ohyb, stláčení, smyk apod.), ekologickou kvalitou (tříditelnost, recyklovatelnost, zatížení životního prostředí, toxicita) a přenosnosti (nezávislosti použití na místě a času).

Zobrazení stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hledání
Odkazy